About

阅读量: searchstar 2021-02-28 05:50:12

github.io

我的:github gitee csdn

友情链接:邦邦 花卷儿 辉哥

Publications

[1] Jiansheng Qiu, Yanqi Pan, Wen Xia, Xiaojia Huang, Wenjun Wu, Xiangyu Zou, Shiyi Li, and Yu Hua. Light-dedup: A light-weight inline deduplication framework for non-volatile memory file systems. In 2023 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC 23), 2023.

Paper | Slides | Code | Video (by Yanqi Pan) |